Uit onderzoek van jurist Jaap van Oostendorp van onze collega’s Stichting De Bomenridders Rotterdam begrijpen wij dat de “verplichte” bomenkap langs provinciale wegen in Zuid-Holland niets meer is dan een opzetje om in aanmerking te komen voor subsidie.

“Beste allen,

Wij komen steeds dichter bij de waarheid achter de “verplichte” bomenkap langs provinciale wegen. En achter de oorzaak van onze onbekendheid ermee evenals die bij al onze bomenbroeders in Nederland inclusief de Bomenstichting. NEVER HEARD OF.

Achterkamertjespolitiek SWOV, ANWB en aannemerslobby
Het is helemaal niet gebaseerd op een EU-richtlijn, maar eerder op een opzetje van de SWOV en de ANWB en de aannemerslobby, die bij de provincies geld ophalen om 10.000 minder ongelukken op provinciale wegen te scoren. Zelfs het Ministerie van Infrastructuur en Milieu lijkt er weinig mee te maken te hebben. Pure achterkamertjespolitiek dus door machtige NGO’s.

Obstakels geen enkele oorzaak
In de zojuist ontvangen KAMPIOEN van de ANWB komt e.e.a. boven tafel – Open bijlage (pdf): ANWB-onderzoek verkeersveiligheid provincies
Een steekproef met 2.900 mensen (niet nader gedefinieerd) leert, dat bomen en andere obstakels geen enkele oorzaak van ongelukken opleveren.
In de bijlage komen bomen alleen voor als zij in de weg staan voor de aanleg van fietspaden en dat is plaatselijk zeker te billijken.
Het is aardig om te lezen dat veel reacties wijzen op oorzaken, gelegen bij de weggebruiker en niet bij het wegmeubilair ernaast.

Provinciale Staten financier
Ernstiger is, dat de Provinciale Staten, blijkbaar de financiers van deze ongein, zich hebben laten gebruiken om budget beschikbaar te stellen om volstrekt overbodige werken te doen uitvoeren zoals het verwijderen van bomen die dichter dan 4,5 meter van de wegrand staan.
De vraag is: hebben groene gedeputeerden dan helemaal niets in de weg gelegd aan deze, op geen enkele wijze gerechtvaardigde, kaplust?

ER IS GEEN ENKEL CAUSAAL VERBAND TUSSEN BOMEN EN ONGELUKKEN EN DIT WORDT ONDERBOUWD DOOR DE ENQUETE VAN DE ANWB.

Er moet dus een moratorium komen op de kap van de 270 bomen langs de Groene Kruisweg totdat vaststaat welke bomen oorzaak zijn van welke ongelukken.”