Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: “Ons inziens kan er geen sprake zijn van de door het waterschap voorgestelde compensatie middels wat schaamgroen, maar dient de vernieling ongedaan gemaakt te worden en de cultuurhistorische inrichting in ere hersteld te worden.”

Waterschappen hebben de plicht te zorgen voor een door Europa vastgelegde waterkwaliteitsnorm en moeten dus anderen het goede voorbeeld geven in de omgang met water. Als zij dan vervolgens zelf aan de waterkant duizend bomen kappen en insmeren met RoundUp, moeten zij hun positie terdege hervinden.

Geacht college, geachte leden van de raad,

Met groeiende bezorgdheid hebben wij de handelswijze van waterschap Hollandse Delta in het gebied langs de Bernisse nabij het dorp Simonshaven gevolgd. Tot onze verbazing heeft het waterschap daar duizend knotwilgen, bomen en struiken gerooid en daarna zelfs ingesmeerd met gif om opnieuw uitschieten te voorkomen. Sedert het tijdperk van de ruilverkavelingen is dit zonder twijfel de grootste landschappelijke kaalslag die in ons land in een beperkt gebied heeft plaatsgevonden. De leefbaarheid van de bewoners en van flora en fauna staan in de regio Rijnmond zwaar onder druk. Landschappelijke kwaliteit en groene recreatiegebieden zijn van wezenlijk belang.
Tot voor kort heeft u via het recreatieschap samen met andere gemeentes zorggedragen voor een goed beheer.

De gekapte bomen waren bewust en met zorg aangeplant en beheerd; vier decennia lang konden flora en fauna volop van deze prachtige knoesten profiteren. Die cultuurhistorie is nu door het waterschap uit de geschiedenis gewist.

Nog los van de regels, zoals een uitvoerig (verplicht) flora- en faunaonderzoek en een zorgvuldige afweging naar andere bevredigende oplossingen en koppeling aan compensatie terzelfder tijd, zou de normale beleefdheid hebben moeten leiden tot op z’n minst een melding door het waterschap bij de gemeente en omwonenden. Waterschappen hebben de plicht te zorgen voor een door Europa vastgelegde waterkwaliteitsnorm en moeten dus anderen het goede voorbeeld geven in de omgang met water. Als zij dan vervolgens zelf aan de waterkant duizend bomen kappen en insmeren met RoundUp, moeten zij hun positie
terdege hervinden.

Met het kostbare onderhoud van landschapselementen worstelt iedere gemeente, wegbeheerder, boer, terreinbeheerder en waterschap. Maar wat staat ons toch al zo gehavende en onder druk staande landschap te wachten als het de norm wordt dat onderhoud ter discussie staat?

Ons inziens kan er geen sprake zijn van de door het waterschap voorgestelde compensatie middels wat schaamgroen, maar dient de vernieling ongedaan gemaakt te worden en de cultuurhistorische inrichting in ere hersteld te worden.

Graag blijven wij op de hoogte van de door uw gemeente genomen en nog te nemen
stappen om het waterschap in deze kwestie tot de orde te roepen.

Met vriendelijke hoogachting,

JJ Dirkmaat
Directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Brief in pdf