Waar maken de Bomenridder zich zo druk om?

Normaal worden voorstellen met een dergelijke impact als het vellen van houtopstanden, kappen van bomen, besproken in daarvoor bestemde raadscommissies. De volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad komt voor de belangen van haar inwoners, kiezers, op. Het is haar primaire taak om de belangen van haar inwoners te toetsen aan de voorstellen van het College van B&W.

In het geval van het aanpassen van de kapvergunningsprocedure is de mogelijkheid tot het toetsen de volksvertegenwoordiging ontnomen. Normaal gesproken wordt een wijzigingsvoorstel van deze aard in de daarvoor bestemde commissievergadering uitgebreid aan de orde gebracht. Zo niet dit voorstel.

De huidige afspraken zoals verwoord in de APV van 2009:

AFDELING 3 HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN

• 2.In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 4:11 Kappen houtopstand
• 1. Het is verboden houtopstand te vellen of te doen vellen:
o a. indien degene die voornemens is houtopstand te vellen of te doen vellen daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een door het college vastgesteld meldingsformulier;
o b.indien het college het vellen of doen vellen van de betreffende houtopstand heeft verboden.

• 2.Houtopstanden in achtertuinen, waarvan de oppervlakte van de achtertuin niet groter is dan 70m2, behorende bij eengezinswoningen vallen niet onder de meldingsplicht.

• 3.Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van de publicatie van de melding hun zienswijze binnen drie weken schriftelijk bij het college indienen. Indien er een zienswijze is ingediend neemt het college een schriftelijk besluit.

• 5.De houtopstand kan worden geveld indien het college niet binnen vier weken na publicatie van de melding heeft beslist dat het vellen of het doen vellen van de houtopstand verboden is.

• 6.Het college kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.

Het wijzigingsvoorstel zoals verwoord in de APV van 2013:

AFDELING 3 HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN
Gekozen is voor het uitgangspunt dat in beginsel geen kapvergunning vereist is voor het vellen van een boom
tenzij deze bomen een grotere stamdiameter dan 70 centimeter hebben.

Artikel 4:11 Kapvergunning
In deze bepaling wordt het belangrijkste nieuwe element geïntroduceerd: de stamdiameter van 70 cm.
Voor particuliere bomen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, met een stamdiameter > 70
centimeter, die staan op een perceel van meer dan 1000m2 inclusief bebouwing, dit om te voorkomen dat
bospercelen of erfbeplanting zonder vergunning wordt gekapt. Ook voor gemeentelijke bomen dient de
diameter verhoogt te worden naar 70 centimeter en moet de aanvraag via de omgevingsvergunning verlopen.

Het voorstel begint met het woord GEKOZEN. Wie heeft er voor ons gekozen?

Degenen die voor u hebben gekozen is het zittende college. Een meerderheid door u gekozen raadsleden 16 van ONS, VVD en CDA. Zonder enige vorm van toetsing in de commissievergadering wordt de kapvergunningprocedure aangepast. Een aanpassing met enorme gevolgen voor de juridische status van bomen in Spijkenisse.

De Bomenridders alsmede de Milieugroep hebben deze manier van werken onder de aandacht gebracht tijdens het inspreekrecht voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer. We hebben de raadsleden alsmede de wethouder, Mijnans, vier vragen gesteld.

  1. Wat is het argument om de stamdiameter te verhogen naar 70 cm, waarmee 98% van de bomen in Spijkenisse kapvergunningsvrij worden gesteld.
  2. Wie is nu nog belanghebbende aangaande voorgenomen kap van gemeentelijke bomen?
  3. Hoe weten de inwoners welke gemeentelijke bomen worden gekapt?
  4. Welk wettelijke mogelijkheden biedt de gemeente om een voorgenomen kap nog eens aan te toetsen?